Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα όσων έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο στην Βουλή

Νομοσχέδιο που καθορίζει τις υποχρεώσεις των τραπεζών και κάθε ενδιάμεσης εταιρίας πώλησης στεγαστικών δανείων, συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής και αναμένεται σύντομα να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Σώματος.

Πρόκειται για το νομοθέτημα με τίτλο «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία». Όπως είναι εμφανές πρόκειται για προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα προστασίας του καταναλωτή στεγαστικών δανείων.Σύμφωνα με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, Χρήστο Αντωνίου, με τις διατάξεις του νόμου « οι καταναλωτές δανειολήπτες, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης με τα πιστωτικά ιδρύματα για την απόκτηση ακινήτου, το οποίο προορίζεται για κατοικία, επωφελούνται από τη θέσπιση κανόνων με τους οποίους διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία, μέσω της παροχής εξατομικευμένων προσυμβατικών πληροφοριών σε δομημένη μορφή μη παραπλανητικής διαφήμισης καθώς και της ύπαρξης ειδικών προειδοποιήσεων πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της σύμβασης». Πιο συγκεκριμένα «ταπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες γενικές πληροφορίες και να παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στον καταναλωτή, να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας του προσωπικού τους, να υπολογίζουν με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης, καθώς και να υπολογίζουν την αποζημίωση που λαμβάνουν τυχόν λόγω πρόωρης αποπληρωμής της σύμβασης πίστωσης, σύμφωνα με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο».

 
ΠΗΓΗ: vouliwatch.gr