Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

«Η Σημασία των Νέων Αγροτών για τον Πρωτογενή Τομέα - 27° Συνέδριο ΠΕΝΑ»

Η υποστήριξη των νέων αγροτών βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του στρατηγικού μας σχεδιασμού και είναι προφανές ότι απαιτείται η ενίσχυση εισόδου νέων γεωργών και κτηνοτρόφων στην πρωτογενή παραγωγή και μάλιστα με επαρκή κρίσιμη μάζα, ικανή να στηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς η συμβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.


Σε αυτή ακριβώς τη λογική, η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην πρωτογενή παραγωγή πρέπει να εδράζει σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσέγγιση, η οποία θα θέτει συγκεκριμένους στόχους, όπως:

1.    Την ενθάρρυνση εκκίνησης επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (start up) για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης.
2.    Την εξασφάλιση ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
3.    Την παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση δημιουργίας ή ενδυνάμωσης υγιών συλλογικών παραγωγικών σχημάτων, ενώσεων, ομάδων και οργανώσεων παραγωγών αλλά και διεπαγγελματικών οργανώσεων.
4.    Την ανάπτυξη βασικών υποδομών, δημοσίων και ιδιωτικών, που θα προάγουν την έρευνα, την εκπαίδευση, την συνεργασία και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα.
5.    Την ολοκληρωμένη θεώρηση του αγροτικού χώρου με στόχο την δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο ελκυστικές στους νέους ανθρώπους.

Για αυτούς ακριβώς τους στόχους θέσαμε σε πρώτη προτεραιότητα, από την πρώτη στιγμή, την επενδυτική επανεκκίνηση του αγροτικού μας τομέα, μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε τόσο για την επιτάχυνση του ΠΑΑ 2014-2020, ειδικά σε μέτρα σημαντικής χρηματοδοτικής και αναπτυξιακής βαρύτητας όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Γεωργοί, η Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, οι δημόσιες υποδομές σε μικρά και μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα, οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, αλλά και οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα του LEADER, όσο και για την υλοποίηση του ΠΑΑ της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, προχωρώντας σε νέες προκηρύξεις μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, με πόρους της τάξης των 2 δις ευρώ.