Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Tο ΥΠΑΑΤ στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19

 

Γράφει ο Δρ. Κων/νος Μπαγινέτας,

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ΥπΑΑΤ


Ο αγροδιατροφικός τομέας επηρεάζεται σημαντικά από την αιφνιδιαστική οικονομική κρίση που ξέσπασε ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, κυρίως λόγω της προκαλούμενης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αυξημένης αβεβαιότητας που προκαλούν αυτά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πρωταρχική μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποτέλεσε η αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού μέσου στήριξης των πληττόμενων κλάδων και επιχειρήσεων, τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία και την εμπορική τους δραστηριότητα.

Ειδικότερα:

Ενσωματώσαμε στη σχετική λίστα με τους κλάδους που εντάσσονται στα οριζόντια μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης, τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, πακέτο πιστώσεων ύψους 150 εκ. € για τη χορήγηση άμεσων κρατικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, ενώ συνολικά θα διατεθούν περί τα 400 εκ. € από εθνικούς και συγχρηματοδοτούμενους πόρους για την στοχευμένη ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δώσαμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων να ενταχθούν στα αντίστοιχα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας (Επιστρεπτέα προκαταβολή, Ταμείο εγγυοδοσίας, Επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων).

Αξιοποιούμε τα υπόλοιπα αδιάθετα ποσά των κρατικών ενισχύσεων De Minimis για στοχευμένες ενισχύσεις στους κλάδους της γεωργίας και κτηνοτροφίας που πλήττονται.

Διευκολύναμε την πρόσβαση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στον τραπεζικό δανεισμό, μέσω της δυνατότητας παροχής δανείων έως 25.000€ χωρίς την απαίτηση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Θεσπίσαμε ειδικές διατάξεις για την διευκόλυνση μετακίνησης αγρεργατών - υπηκόων τρίτων χωρών, ρυθμίσαμε τη δυνατότητα συνταξιούχοι αγρότες να εργάζονται σε αγροτικές εργασίες χωρίς να χάνουν την σύνταξή τους, καθώς επίσης και άνεργοι να συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας αν εργαστούν σε αγροτικές εργασίες.

Προχωρήσαμε με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού στην αναστολή της επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ενεργοποιούμε ειδικούς μηχανισμούς στήριξης, όπως ο πράσινος τρυγητός και η απόσταξη κρίσης.

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την θεσμοθέτηση από την Ε.Ε. ειδικού μέτρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο προβλέπει τη στήριξη γεωργών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που έχουν πληγεί από την πανδημία, μέσω της χορήγησης κατ΄ αποκοπή ενίσχυσης έως 7.000€ ανά γεωργό και έως 50.000€ ανά ΜΜΕ. Το ύψος των κοινοτικών πόρων που μπορούν να διατεθούν για την χρηματοδότηση του νέου μέτρου δύναται να ανέλθει για τη χώρα μας σε 94 εκ. €.

Έχουμε ενεργοποιήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης για την χρηματοδοτική ενίσχυση των παραγωγών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ, το οποίο αναμένεται να μοχλεύσει πόρους της τάξης άνω των 400 εκ. € για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τις Τράπεζες.

Έχουμε προβλέψει τη δυνατότητα εκχώρησης της δημόσιας δαπάνης των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την λήψη δανείου για τους σκοπούς της επένδυσης, ενώ προβλέψαμε και τη χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους.

Προτείναμε και έγιναν αποδεκτά από την Ε.Ε. μέσω τροποποίησης των σχετικών κανονισμών, μια σειρά μέτρων διευκόλυνσης των ωφελουμένων του ΠΑΑ και απλοποίησης διαδικασιών και κανόνων που αφορούν στην εφαρμογή του. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν κατά περίπτωση την παράταση προθεσμιών, την αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, την αύξηση του ποσοστού πληρωμής προκαταβολών σε δικαιούχους για ενίσχυση της ρευστότητάς τους τόσο στις άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι όσο στα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, τη μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων, την αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ με ένταξη περισσότερων επενδύσεων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπως πχ στο μέτρο της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, καθώς και στα μέτρα ιδιωτικών επενδύσεων των τοπικών προγραμμάτων LEADER.

Επισπεύσαμε τις πληρωμές των ενισχύσεων στους παραγωγούς από το ΠΑΑ, η απορρόφηση του οποίου στο πρώτο εξάμηνο του 2020, εν μέσω πανδημίας, είναι η καλύτερη των αντίστοιχων εξαμήνων της προγραμματικής περιόδου.

Διερευνούμε τη δυνατότητα ταμειακής διευκόλυνσης των παραγωγών, μέσω καταβολής της προκαταβολής έως και 80% της ενιαίας ενίσχυσης νωρίτερα σε σχέση με τη προβλεπόμενη ημερομηνία στα μέσα Οκτωβρίου.

Προωθήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η οποία και εγκρίθηκε από την Ε.Ε., προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή δύναται να αξιοποιηθεί το νεοσυσταθέν Ταμείο Εγγυοδοσίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Όλα τα παραπάνω στοχευμένα μέτρα έχουν σαν βασικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενή μας τομέα την κρίσιμη αυτή περίοδο όχι μόνο για τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά και για την συνολικότερη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ελληνικής υπαίθρου, την διατροφική επάρκεια και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, καθώς και την διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ταχεία ανάκαμψη από την κρίση την επόμενη μέρα.

 

 

    

randomness