Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Απορρίφθηκε η προσφυγή της παράταξης της μειοψηφίας του Δήμου Μακρακώμης για τα Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας

Απορρίφθηκε απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας η ενσταση της παράταξης του Θύμιου Παπαευθυμίου στο Δήμο Μακρακώμης . Σύμφωνα με την απόφαση η αναμόρφωση του προυπολογισμού του Δήμου στην οποία προχώρησε η Δημοτική Αρχή κρίθηκε νόμιμη . 

Με την  ένσταση-προσφυγή που είχε καταθέσει η παράταξη του πρώην Δημάρχου  ενιστατο  κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Μακρακώμης που αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη συνεδρίαση της 23-10-2019 γιατί ''ηρθε  ως θέμα κακώς κατά την άποψή μας η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θέμα το οποίο είχε καταψηφισθεί στην συνεδρίαση της 02-10-2019 και σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 άρθρο 67 παρ. 2 αυτή η δυνατότητα υπάρχει μετά την παρέλευση των 2 μηνών. Οι ισχυρισμοί περί επίκλησης νέων στοιχείων δεν ευσταθεί και στο σύνολό της η αναμόρφωση είναι σχεδόν η ίδια, καθώς επίσης και ο κωδικός είναι ο ίδιος από τον οποίο αφαιρέθηκαν τα χρήματα. Και επειδή περαιτέρω: α) στο άρθρο 67 (παρ. 5) του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι: «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης... δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων). β) η υπ’ αριθμ. 193/2019 (16/02-10-2019 Πρακτικό) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης «περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού» δεν έτυχε της απαιτούμενης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ψήφισαν υπέρ της εισήγησης δεκατρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι και κατά της εισήγησης δεκατρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι με επικράτηση της ψήφου του Προέδρου. γ) με την υπ’ αριθμ. 220/2019 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μακρακώμης αποφασίζει εκ’ νέου την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 4 δ) για την λήψη της υπ’ αριθμ. 220/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης έγινε επίκληση νεοτέρων στοιχείων, σε σχέση με τα στοιχεία που είχε εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 02-10-2019 (αριθμ. πρακτ. 16/2019) και συγκεκριμένα: Στο σκέλος των Ακυρώσεων Στον Κ.Α. 10-7521.001 με τίτλο: «Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα (ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘ/ΔΑΣ Α.Ε.)», τροποποιήθηκε το ποσό μεταβολής από 350.000,00€ σε 277.700,00€.

Οι λόγοι της κρινόμενης ενστασης κρίθηκαν αβάσιμοι στο συνολό τους απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η προσφυγή απορρίφθηκε . 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υπάρξει  προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 .