Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Σε ΦΕΚ οι αρμοδιότητες του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, περιλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή αποτελούν τα καθήκοντα του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-μων, Ιωάννη Οικονόμου του Δημητρίου, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμμα-τείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, περιλαμβανομένου του συνόλου των οργανικών μονάδων που εντάσσονται σε αυτή.Άρθρο 2Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-κών διαταγμάτων,γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-ρακτήρα,δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-κών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουρ-γούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, καιζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γρα-φείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργά-νωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.Οι ανωτέρω αρμοδιότητες, πλην αυτών της περ. (ζ), μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.Άρθρο 3Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-μικού Συμβουλίου του Κράτους, καιγ) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική δι-άρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων.