Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Τα Κληροδοτήματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

 Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και οι συμβάσεις που θα πρέπει να υπογράψει ο Δήμος με τα τραπεζικά ιδρύματα οπου διατηρούνται λογαριασμοί των Κληροδοτημάτων.

Αναλυτικά τα θέματα :

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 1ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛHΜΜYΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 610.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ –ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» -ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018