Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

«Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται (τίμια)»!

• Μοντέλο Εύβοιας και στη Φθιώτιδα: Μοίρασαν σε τοπικούς εργολάβους 14 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  


Ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας εγείρονται με την απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς να “μοιράσει” αντιπλημμυρικά έργα 38 περίπου εκατομμυρίων ευρώ σε τοπικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, παρακάμπτοντας τις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης υποδομών εντάσσονται στο συνολικό έργο αποκατάστασης βλαβών των υποδομών στις περιοχές των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης και Δομοκού, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο του 2020.

Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μετρά και το τελευταίο ευρώ, επιχειρώντας να βρεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιοι υπουργοί για να στηρίξουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, σε περιφερειακό επίπεδο η διαχείριση των χρημάτων γίνεται με τρόπο “φιλικό” προς την τοπική επιχειρηματικότητα, υιοθετώντας τη μέθοδο του μοιράσματος των αντιπλημμυρικών έργων και με μοναδικό κριτήριο το βαθμό πτυχίου της κάθε εργοληπτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των δημοσίων έργων στο νομό Φθιώτιδας.

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη διαδικασία (μοίρασμα έργων σε τοπικούς εργολάβους), είχε ακολουθηθεί από την Περιφέρεια και στο νομό Εύβοιας στις καταστροφικές πλημμύρες της “Θάλειας”.

Ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η Περιφέρεια Στερεάς αποφάσισε να αναθέσει 14 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με προϋπολογισμούς από ένα έως και δέκα εκατομμυρίων ευρώ, σε αντίστοιχες τοπικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας Θανάση Καρακάντζα τα έργα αυτά εξυπηρετούν κατεπείγουσες ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2020, ενώ η διαδικασία που ακολουθήθηκε εγκρίθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Όμως σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δη­μόσιες συμβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβλη­θείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροπο­ποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της.

β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχε­τικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλομένης σε γεγο­νότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγ­μάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγω­νισμού που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Ν.3669/2008. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς δεν περιορίζεται στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας, ενώ δεν προβλέπεται απο καμια διαδικασία το κριτήριο της εντοπιότητας στην ανάθεση δημοσίων έργων.

Αντίθετα εάν για έναν διαγωνισμό προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο οταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118 (Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας).

Σε αυτές τις περιπτώσεις η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού (!) και όταν πρόκειται για την κατασκευή μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους και την Περιφέρεια και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.

Ο λόγος που τα γράφουμε όλα αυτά σήμερα είναι γιατί πιστεύουμε ότι «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά πρέπει και να φαίνεται (τίμια)»!