Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ανατροπή στο διαγωνισμό Μπράλος - Άμφισσα!

Με άλλον ανάδοχο φαίνεται πως θα προχωρήσει τελικά η σύμβαση για το έργο του οδικού άξονα Μπράλος-Αμφισσα, ύψους 285 εκ ευρώ, που δημοπρατήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχθεί η κοινοπραξία Interkat -ΤΕΚΑΛ με έκπτωση της τάξεως 14%, ωστόσο η Επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να απορρίψει την εν λόγω προσφορά. Συγκεκριμένα η Επιτροπή του διαγωνισμού  “έκρινε ότι δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop. έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου και είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας”.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, η κοινοπραξία τέθηκε εκτός του διαγωνισμού και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Όμιλος  ΑΒΑΞ με ποσοστό έκπτωσης 10,10%.
Το μεγάλο αυτό οδικό έργο Μπράλος-Άμφισσα, μήκους 25 περίπου χιλιομέτρων, αποτελεί τμήμα του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο, ο οποίος συνιστά τμήμα του διευρωπαϊκό άξονα Ε65.    Απομένει να φανεί αν στην απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα έχουμε κάποια προσφυγή που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του διαγωνισμού για το μεγάλο αυτό έργο. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η ΤΕΡΝΑ, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η ΑΚΤΩΡ.
Αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και η  δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022 όπου έγινε και η αποσφράγιση των προσφορών. Πρόκειται για οδικό έργο που αποτελεί μέρος ενός πακέτου έργων που δημοπρατήθηκαν εκείνη την περίοδο μεταξύ των οποίων και η  παράκαμψη Χαλκίδας και η επέκταση Λεωφόρου Κύμης.
 Το έργο Μπράλος-Αμφισσα θα χρηματοδοτηθεί  από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ποια τμήματα θα κατασκευαστούν

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι μελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο και τη δημοπράτηση για το τμήμα Μπράλος-Άμφισσα. Το τμήμα αυτό διακρίνεται στα υποτμήματα:
-1ο Υποτμήμα: Μπράλος – Αρχή παράκαμψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)
-2ο Υποτμήμα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαμβάνεται) – Άμφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700)
Το ενδιάμεσο τμήμα του άξονα (Χ.Θ. 7+300 – Χ.Θ. 9+300) αντιστοιχεί στην παράκαμψη Γραβιάς, το οποίο είναι κατασκευασμένο και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. Το τμήμα του άξονα από Χ.Θ. 9+300 έως τον Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη στη Χ.Θ. 14+000 έχει δημοπρατηθεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός αριθμού ισόπεδων κόμβων, καθώς και ενός δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παροδίων χρήσεων.
Το έργο αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», το οποίο υπάγεται στον. Βάσει της υπ’ αρίθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/1308/15-12-95 (ΦΕΚ 30Δ/19-01-96) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν ΥΠΟΜΕ) η οδός έχει καταταχθεί στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο.
Η οδός έχει χαρακτήρα σύνδεσης, ευρισκόμενη στο σύνολο του μήκους της εκτός σχεδίου, παρακάμπτοντας τους οικισμούς από την περιοχή των οποίων διέρχεται και συνδέοντας την Π.Ε. Φθιώτιδας με τις Π.Ε. Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας. Ως εκ τούτου ανήκει στην κατηγορία Α με λειτουργική βαθμίδα ΙΙ (οδική σύνδεση νομών / επαρχιών) με αρχή και πέρας τον ΠΑΘΕ και την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ αντίστοιχα, που ανήκουν στην λειτουργική βαθμίδα ΑΙ.
-Το έργο περιλαμβάνει συνοπτικά την εκτέλεση κάθε είδους χωματουργικών έργων (γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος, εκσκαφές χαλαρών εδαφών, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, εκσκαφές τάφρων, διανοίξεις σηράγγων, επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών, επιχώσεις με κοκκώδη υλικά και θραυστά υλικά λατομείου κλπ)
-Εργασίες για την κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων (οχετοί, γέφυρες, σήραγγες, τοίχοι αντιστήριξης, οπλισμένο επίχωμα)
-Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
-Εργασίες ασφάλισης και σήμανσης
-Η/Μ εργασίες οδοφωτισμού και υπογείων έργων (σηράγγων)
-Λοιπές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οδού, όπως κατασκευή και τοποθέτηση κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεις, εργασίες αποχέτευσης και αποστράγγισης, περιφράξεις οδικών έργων κλπ.

    

 

randomness